Прием 2021 – 2022 г.

 Уважаеми родители,

От 04.01.2021 г. стартира приемът на документи за кандидатстване в яслена група, а от 01.03.2021 г. за първа група и групата в с. Вардун за учебната 2021 / 2022 г.

Необходими документи при кандидатстване:

  • заявление за участие в класирането по образец;
  • оригинал и копие от удостоверение за раждане на детето;
  • документи, доказващи основанието за предимството по чл.41 и чл.42 от Наредба  за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на територията на Община Търговище
  • документ на настойника или лицето полагащо грижи за детето, когато заявлението не се подава от родител.

Документи за записване в Детска ясла

Докумени за записване в Детска градина