Warning: A non-numeric value encountered in /home/pchelica/public_html/wp-content/themes/rttheme16/content_generator.php on line 107

Дейности по проекта

На 15.10.2019 г. в ДГ „Пчелица“ – група с. Вардун, стартира Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на проекта е осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие, чрез допълнително обучение по български език за усвояването на български език за деца, които слабо владеят или не владеят български език. По проекта ще се организират допълнителни модули по образователно направление в частта по български език,
осъществявани в педагогически ситуации през учебното време и
допълнителни форми на педагогическото взаимодействие, организирани в неучебно време. Сформирани са 2 групи по 7 деца. Допълнителното обучение ще се организира през учебната година в пакети от 10 педагогически ситуации. След приключването на всеки пакет от обучителни ситуации ще се издава удостоверение.

Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

От 22.10.2019 г. в ДГ „Пчелица“ стартираха и дейности за осигуряване и провеждане на педагогическа, психологическа и социална подкрепа на децата. В групата в с. Вардун бе назначен помощник-възпитател, а в детската градина в града са назначени помощник на учителя, логопед и психолог.

От м. Март 2020 г. стартираха дейности по заплащане на такси на децата, чиито родители получават помощи по реда на Правилника на Закона за социалното подпомагане и имат деклариран доход на член от семейството под прага на бедността. По тази дейност са включени 19 деца от ДГ „Пчелица“.

Презентация – обучение по български език – група с. Вардун м. март 2022 г.

Презентация за май

Презентация юни 1 модул

Презентация 2 модул юни

2 Презентация за юли