Warning: A non-numeric value encountered in /home/pchelica/public_html/wp-content/themes/rttheme16/content_generator.php on line 107

Обяви за работа по проекта

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

1.         Длъжност: Психолог, НКПД 2634 6001, 0,5 щат

2.         Изисквано образование: висше – магистър или бакалавър

3.         Специалност: психолог

4.         Професионална квалификация – психолог

5.         Допълнителна квалификация:

6.         Изисквания за заемане на длъжността:

6.1.      Завършено висше образование

6.2.      Опит в работата като психолог минимум 1 г.

7.         Вид трудов договор: по чл.68, ал.1, т. 1 от КТ, със срок до 14.09.2020 г. по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

8.         Основно месечно възнаграждение: 920,00 лв. – за 8 ч. / 460,00 лв. за 4 ч.

9.         Режим на работно време – 4 часа,  от 08,30 ч. до 12,30 ч.

10.       Работното място е свободно от 28.10.2019 г.

11.       Необходими документи за кандидатстване:

11.1.    Молба до директора на детската градина

11.2.    Мотивационно писмо

11.3.    Автобиография и професионален опит /EuropassCV/

11.4.    Копие на трудова / осигурителна книжка

11.5.    Здравна книжка /представя се при одобрение на кандидата/

11.6.    Свидетелство за съдимост /представя се при одобрение на кандидата/

11.7.    Копие на диплом за завършено образование

11.8.    Лична карта – копие

11.9.    Документ за медицински преглед от личен лекар /представя се при одобрение на кандидата/

12.       Срок за подаване на документите от 18.10.2019 г. до  12.00 ч. на 25.10.2019 г. в сградата на ДГ „Пчелица”, гр. Търговище, ул. „Н. Симов” № 6.

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

1.         Длъжност: Помощник на учителя, НКПД 5312 3001

2.         Изисквано образование: средно

3.         Специалност:

4.         Професионална квалификация –

5.         Допълнителна квалификация: помощник-възпитател

6.         Изисквания за заемане на длъжността:

6.1.      Завършено средно образование

6.2.      Опит в работата с деца

7.         Вид трудов договор: по чл.68, ал.1, т. 1 от КТ, със срок до 14.09.2020 г. по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

8.         Основно месечно възнаграждение: 560,00 лв.

9.         Режим на работно време – 8 часа,  от 08,00 ч. до 17,00 ч. с почивка от 13,30 ч. до 14,30 ч.

10.       Работното място е свободно от 21.10.2019 г.

11.       Необходими документи за кандидатстване:

11.1.    Молба до директора на детската градина

11.2.    Мотивационно писмо

11.3.    Автобиография и професионален опит /EuropassCV/

11.4.    Копие на трудова / осигурителна книжка

11.5.    Здравна книжка /представя се при одобрение на кандидата/

11.6.    Свидетелство за съдимост /представя се при одобрение на кандидата/

11.7.    Копие на диплом за завършено образование

11.8.    Лична карта – копие

11.9.    Документ за медицински преглед от личен лекар /представя се при одобрение на кандидата/

12.       Срок за подаване на документите от 11.10.2019 г. до  12.00 ч. на 18.10.2019 г. в сградата на ДГ „Пчелица”, гр. Търговище, ул. „Н. Симов” № 6.

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

1.         Длъжност: Помощник-възпитател, НКПД 5312 3003, за с.Вардун

2.         Изисквано образование: основно или средно

3.         Специалност:

4.         Професионална квалификация –

5.         Допълнителна квалификация: помощник-възпитател

6.         Изисквания за заемане на длъжността:

6.1.      Завършено основно или средно образование

6.2.      Опит в работата с деца

7.         Вид трудов договор: по чл.68, ал.1, т. 1 от КТ, със срок до 14.09.2020 г. по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

8.         Основно месечно възнаграждение: 560,00 лв.

9.         Режим на работно време – 8 часа,  от 08,00 ч. до 17,00 ч. с почивка от 13,30 ч. до 14,30 ч.

10.       Работното място е свободно от 21.10.2019 г.

11.       Необходими документи за кандидатстване:

11.1.    Молба до директора на детската градина

11.2.    Мотивационно писмо

11.3.    Автобиография и професионален опит /EuropassCV/

11.4.    Копие на трудова / осигурителна книжка

11.5.    Здравна книжка /представя се при одобрение на кандидата/

11.6.    Свидетелство за съдимост /представя се при одобрение на кандидата/

11.7.    Копие на диплом или свидетелство за завършено образование

11.8.    Лична карта – копие

11.9.    Документ за медицински преглед от личен лекар /представя се при одобрение на кандидата/

12.       Срок за подаване на документите от 11.10.2019 г. до  12.00 ч. на 18.10.2019 г. в сградата на ДГ „Пчелица”, гр. Търговище, ул. „Н. Симов” № 6.